Shankpushpi-Mandukparni Haridra Ghurat Ayurghee - 250ml – Kishor Agro Products