Shatavari Manjitha Ghrut Ayurghee - 250ml – Kishor Agro Products